Personakt Antavla

Johannes Petri Skeptunesis Achrelius

Komminister, kyrkoherde och riksdagsman.. Blev högst 58 år.

Far:Petrus Thomae Cassiopea (>1570 - 1640)
Mor:Cecilia Eriksdotter Hwitt (1575 - 1656)

Född:1608 Skeppstuna 1)
Död:1666 Västeråker 2)PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL 1647 -------------------------------------------------------------------------------- (SID 104) Acta comitialia 1647. 1. Närvaro förteckning. Anno 1647 kommo tillsammans, widh den 13 januarij, effter som H. K. M: t wår allernådigste Drotningh haffwer ständerna tillsamman kallat till itt allment möthe och rijkzdagh här i Stockholm, efftertechnade aff hwario stifft medh sine fulmachter affärdigadhe, aff presterskapet, som fölier: In vacantia arehiepiscopatus, cler collegio praesidebat d. Jonas Magni, episc. sch [arensis] toto comitiorum tempore. Aff Ubsala stifft. D. Johan: Lenaeus, qvi iam ad arehiepiscopatum electus confirmabatur et ordinabatur, a doet: Jona Magni: episc. scharensi; cirea finem comitiorum. M. Ericus Brunnius s.s. theol. profess. M. Ericus Iwari praep. et pastor in Alzike. M. Andreas Tolstadius gymn. stocholm. lector. M. Olaus Christophori scholae ubsaliensis rector. (SID 105) M. Johan Tornaeus pastor in Torne. M. Thomas Jacobi Rozelius p. et p. in Niuren. Dn. Ericus Martini pastor in Borstilla. Dn. Ericus pastor in Stefftuna Dn. Martinus Holm pastor in Offwansiö. Dn. Johannes Petri pastor in Westeråker. Dn. Gundmundus pastor in Eckeröön. Dn. Gudnundus pastor in Södhe[r]hampn. Dn. Laurentius pastor in Solle[n]t[un]a. Dn. Olaus Bartholini pastor in Öffwerdaal i Jämptlandh. Dn. Gundmundus pastor in Eckeröön. Dn. Gudnundus pastor in Södhe[r]hampn. Dn. Laurentius pastor in Solle[n]t[un]a. Dn. Olaus Bartholini pastor in Öffwerdaal i Jämptlandh. Dn. Gundmundus pastor in Eckeröön. Dn. Gudnundus pastor in Södhe[r]hampn. Dn. Laurentius pastor in Solle[n]t[un]a. Dn. Olaus Bartholini pastor in Öffwerdaal i Jämptlandh.
I vapenhuset i Västeråker kyrka har det suttit en stor trätavla där Johannes med fru och alla barn var avporträtterade. Tavlan hängde ursprungligen vid sidan om predrikstolen, men flyttades då man tog upp ett fönster i väggen. Tavlan har nog försvunnit vid renoveringen 1913-1916. Kanske kunde man inte längre se vad det var.
Ligger begravd i mittgången i kyrkan. Under skyddsgolv av spånplatta och matta kan man hitta gravstenen nästan ända framme där gången slutar vid altaret.
Inskription runt kanten på gravstenen:
THENNÄ STEN ÄR GIFVEN
AF HR GABRIEL ACHRLIO SINA FÖRÄLDRAR TIL
YTERSTA TJÄNST SOM AVTEK
NADE ÄHRO PÅ OFVAN SKREFNE TAFLA
Årtal mitt på stenen: 1671
På stenen finns ytterligare 2 fält med bibeluttryck, himmel, evighet, rättfärdighet etc..
Fant, Johan E.&Låstbom, Aug. Th.: Upsala Ärkestifts herdaminne: J P Skeptunensis. Fadren kyrkoherden Petrus Thomae i Skeptuna. Var här (i Westeråker) commin., då han uppå Knut Posses rekommendationblef Kyrkoherde 1638. Riksdagsman 1647. I hans tid, 1650, började en långvarig process emellan Grefvinnan Sigrid Bjelke till Wijk och Öfverstinnan Margareta Patkull, som då innehade Berga i Åkers socken, rörande den af Fru Rambergh till Åkers kyrka testamenterade jord, som af Öfverstinnan Patkull blifvit från kyrkan afsöndrad och lagd under Berga. Denna vidlöftiga process fortsatte äfven under hans egterträdare. Ännu försvaras i vapenhuset en stor tafla af träd, väl målad, på hvilken Johannes Petrus Skeptunensis tillika medsin fru och deras tio barn äro afpoorträtterade. Taflan har fordom suttit i kyrkan på norra väggen, men blef nedtagen då ett nytt fönster vid predikstolen måste upphuggas. I hans tid lät Fru Cath. Bjelke göra predikstol och dopfunt. Död 1666 och ligger begraven midt i kyrkan. Gift 1a med Helena Christophersdotter. 2a med Sigrid. Barn, alla af förra giftet, som kallade sig Achrelius; Pehr, Commin. i Odensala; Catharina, g.m. kh S. Krutenius i Söderby; Johan, Rector Schol. i Gefle; Christopher, dog som fadrens adjunct; Cecilia; Christina, g.m. kh N. Sundelius i Håtuna; Isac; Margareta; Gabriel, kh i WesterLöfsta; Barbara. En af döttrarna war gift med Commin. i Häfverö, A. Kidronius. Kyrkoherde i Westeråker, riksdagsman 1647.
 

Barn med Helena Kristoffersdotter (1609 - )

Barn:
Petrus Johannis Achrelius (1631 - 1674)

Källor

1)Uppsala stift herdaminnen
  
2)Lars Jarnebrant DIS 12734