Personakt Antavla

Ohrman Achrelia Barbro Danielsdotter

Blev 75 år.

Far:Daniel Johannis Ohrman (1655 - 1744)
Mor:Barbro Pedersdotter Achrelia (1670? - 1744)

Född:1694-11-24 Arvet, Ore 1)
Död:1770-06-21 Arvet, Ore 2)Hennes personalia i Ore kyrkbok (Ore F II:1) lyder som följer: "3:tio post Trinit: d: 1 Julii 1770. Förledne Söndags efftermiddag begrofs härstädes i sina Fäders graf, för detta Änckan ärliga och gudfrugtiga hustru Barbro Danielsdotter Orman ifrån Arfvet. Herr Daniel Orman fordom denna församlings Lärare och Kyrkoherde samt dess k: Maka Barbro Acrelia fingo d 24 Nov. 1694 fägna sig af denna dottrens lyckliga födelse hit til werlden, och theras första omsorg war at framhafwa henne til döpelsens reningsbad, hwarest hon blef född på nytt af watn och andarom, utan hwilcket ingen kan ingå i Guds rike. Af dessa sina föräldrar åtnjöt hon sedermera then oskattbara förmån att i ungdoms åren undfå en god upfostran, hwaraf man i senare åldren får skörda rika frugter.
Mången fiker efter Lyckan och gjör sig widsträckta förslager till dess ärnående, men måste på slutet finna at han famlat efter en tom skugga. Ett nöijdt sinne och en tarfwelig utkomst äro de bästa lyckans fördelar. Detta fant wår S: döda i god tid, trädde therföre med wederbörandes samtycke d 15 Febr: 1713 i äckta förening med dannemannen Goot Hans Hansson i Arfwet med hwilcken hon tils år 1756 i förtroende sammanlefde, då döden kallade honom hädan och försatte henne uti änkostånd. 11 barn hafwa warit en wälsignad fruckt af deras äcktenskap 6 Söner och 5 döttrar; 2 Söner och 4 döttrar hafwa redan wandrat alla werldens wäg, men de öfrige 4 Söner och 1 dotter lefwa ännu. Alt mer och mer afmattad af ålderdoms bräckligheter såg hon sin förlossning från werlden nalkas och war derföre omtänckt at finnas beredd til denna betydande flyttning. D: 19 i förledne månad anammade hon Herrans Högwördiga nattward och d 21 derpå följande ändades dess 75 och ½ års lefnadslopp genom en stilla död
 

Äktenskap med Goth Hans Hansson (1690 - 1756)

Vigsel:1713-02-15 Ore 2)

Barn:
Sara Hansdotter (1720 - 1750)

Källor

1)Ore födde C:1
  
2)Ore döda FII:1