Personakt

Andreas Holgeri Gestricus

Ore´s förste kyrkoherde. Blev högst 50 år.

Född:mellan 1560 och 1565 Gästrikland 1)Kaplan från 1603 till 1607 i Ore. Omnämnd som Herr Anders på Oredt.
Utnämnd till förste kyrkoherde i Ore, efter utbrytningen från Orsa, i ett brev av Karl IX daterat 1607-01-28.
Var broder till Laurentius Holgeri Gestricus i St Skedvi. Båda gick i skola när Olaus Stephani Bellinus var rektor där. Flyttade till Västerås stift när Bellinus blev biskop där.
Andreas Holgeri Gestricius, född 1560-talet i Gästrikland (X), död 1610 i Ore (W). Kyrkoherde i Ore (W). [ Maka 1965 ] [ Son 982 ] [G. Ekström Västerås Stifts Herdaminne II] s 90 "ANDREAS HOLGERI GESTRICIUS - ANDERS HOLGERSSON (S (1)) Född i Gästrikland okänt när, död som kh i Ore 1610 e 1.3, säkerligen broder till kyrkoherde Laurentius Holgeri Gestricius i St.Skedvi. Bådas flyttning i stiftet torde sammanhänga med att de haft biskop Bellinus till rektor i Gävle under sin skolgång där. I Ore, som var annex till Orsa, nämnes han som kaplan första gången 1603. När Ore enligt kungl. brev i januari 1607 blir eget pastorat, blir han förs. första kyrkoherde, och uppehåller denna tjänst till sin död. Gift på 1500-talet m Ingeborg av okänd härkomst, + okänt när. Åren 1611-1613 bjuder hon upp jord i Sunnanhed. Hans sigill visar initialerna A H över ett falland blad (Hjärta). Dalarnas Handlingar (KA) 1608:8. Kaplan i Ore från 1607. G. Ekström - Västerås stifts herdaminne: Andreas Holgeri Gestricus - (Anders Holgersson, tjänstgör. 28/1 1607 - 1/3 1610) "Herr Anders på Oredt" nämnes här första gången 1603, då han är upptagen för 4 mk 3 öre taxepenningar (DH:12B). Han är då kaplan, Hustrun nämnes 1606, liksom en dräng och en piga (DH:8). Påföljande år blir han socknens första kyrkoherde enligt kungl. brevet 28 januari 1607. Till underhåll skulle han få 24 tunnor säd ur kyrkohärbärget (RA f. 25v; KyA, 1 1:I). Enligt tillnamnet var han bördig från Gästrikland (RMP f. 49). Arbetet på kyrkans fullbordande fortsattes under hans ledning. Under hans första år som kyrkoherde ''kostades 4 daler på klockstapeln" (VISH1). Påföljande år beviljade konungen 2 skpd koppar till en klocka (BB:11). Efter brev av ståthållaren Carl Bonde 30 maj 1609 kunde denna koppar 11 juni s. å. å Kopparberget utkvitteras av Per Larsson på Ore (DH:8). Vid biskop Bellini visitation l mars 1610, då Pelle Persson och Per Eriksson voro kyrkvärdar, hade kyrkan en oförgylld kalk med paten, 2 mässhakar, l mässesärk, l tennflaska, l mässingskittel, l altarlist med antependium, 2 handkläden, 2 åkläden, l målad brudpäll och l kopparkittel i funten. Böckerna voro svensk bibel, evangeliebok med psalmer, 2 handböcker, officiale in folio, psalterium (skänkt av herr Anders), breviarium, Liber de ritibus ecclesiasticis a Jacobo archiepiscopo Upsaliensi editus, glorificationes på svenska och antiphonale cum canticis in summis festivitatibus. Dessutom fanns en mässingsstake med 6 pipor och en gammal gryta, som brukades i prästgården. I kyrkan funnos 2 handklockor och i stapeln 2. Kopparen, som föregående år erhållits till en större klocka, förvarades i kyrkan (VISH 1). Senare på året 1610 har herr Anders dött (RMP f. 49). Vid tinget i Orsa 15 januari påföljande år bjuder hans änka upp en brodersdel i Sunnanhed, köpt för 16½ dlr och l pd "kiätslar", vidare l skrindeland äng vid Okerån (Äckeån) köpt för 3 spn korn, samt 13 snesland i Sunnanhed köpta för 17 dlr (KLDB 1 f. 440v, 465,489). Ännu 1612 användes dock hans sigill under offentliga handlingar, vilket torde få tolkas så, att hans änka med dubbelt nådar satt kvar på tjänsten (DH:5).
Åren 1611-1613 bjuder Ingeborg upp jord i Sunnanhed.
Hans sigill visar initialerna A Höver ett fallande blad (Härta). Dalarnas Handlingar (KA) 1608:8.
Muncktell: Ohre. War här Capellan 1607, då Kon. Carl utgaf sitt bref, att socknen skulle blifwa ett särskilt gäll, och Hr Anders ansågs i lärdom och lewerne god att wara förste kyrkoherde. Konungen lade ock hit Amunds böter ifrån Helsingland och gaf presten 24 tunnor säd till underhåll, emedan här wore endast omkring 50 bönder. Han nämnes sedan blott 1610 wid tillfälle han gjorde en liten gåfwa till kyrkan. Död 1612. Hans son förekommer senare i Ohre (Israel Andreae Dalander) och dottren Karin war gift med Peder, Herr Daniels i Thorsång son, hemmansägare i Leksand.
 
Död:1610-03-01 Ore 2)

Barn med Ingeborg NN (1560? - >1613)

Barn:
Israel Andreae Dalekarlus Dalander (1590? - 1666)

Källor

1)Västerås stift Herdaminne II:1
  
2)Ore sockenbok Del 1